KIN 90 – Perro Cristal Blanco

Andy Warhol (6/8/1928) Psi-crono: 7

Charlie Watts (2/6/1941) Psi-crono: 151

Dennis Rodman (13/5/1961) Psi-crono: 213

Elizabeth Taylor (27/2/1932) Psi-crono: 163

ElXocas (13/4/1991) Psi-crono: 190

Johanna Spyri (12/6/1827) Psi-crono: 233

Jose Feliciano (10/9/1945) Psi-crono: 32

Marisa Tomei (4/12/1964) Psi-crono: 92

Mary Pickford (8/4/1892) Psi-crono: 114

Masaru Emoto (22/7/1943) Psi-crono: 151

Michael Cera (7/6/1988) Psi-crono: 228

Orlando Bloom (13/1/1977) Psi-crono: 96

Pete Seeger (3/5/1919) Psi-crono: 108

Ron Asheton (17/7/1948) Psi-crono: 258

Shel Silverstein (25/9/1930) Psi-crono: 58

Shunryu Suzuki (18/5/1904) Psi-crono: 219

Vincenzo Nibali (14/11/1984) Psi-crono: 211