KIN 53 – Caminante del Cielo Magnético Rojo

Ansel Adams (20/2/1902) Psi-crono: 15

Britney Spears (2/12/1981) Psi-crono: 90

Charlie Parker (29/8/1920) Psi-crono: 18

Daisetsu Teitaro Suzuki (18/10/1870) Psi-crono: 50

Danny DeVito (17/11/1944) Psi-crono: 64

John James Audubon (26/4/1785) Psi-crono: 147

Ludwig Wittgenstein (26/4/1889) Psi-crono: 147

Mary Ellen Rudin (7/12/1924) Psi-crono: 184

Miguel Asín Palacios (5/7/1871) Psi-crono: 246

Nyako Nakar (11/4/1956) Psi-crono: 187

Reese Witherspoon (22/3/1976) Psi-crono: 178

Rem Koolhaas (17/11/1944) Psi-crono: 64

Rhea A. White (6/5/1931) Psi-crono: 113