KIN 258 – Espejo Espectral Blanco

Alexander Payne (10/2/1961) Psi-crono: 93

Anthony Frederick Sandys (1/5/1829) Psi-crono: 154

Arnold Schwarzenegger (30/7/1947) Psi-crono: 20

Charles W. Littlefield (17/12/1859) Psi-crono: 72

Federico Garcia Lorca (5/6/1898) Psi-crono: 226

Frederick Goodall (17/3/1822) Psi-crono: 171

Marlene Dietrich (27/12/1901) Psi-crono: 105

Meher Baba (25/2/1894) Psi-crono: 161

Murtaza Mutahhari (31/1/1919) Psi-crono: 138

Nelly Furtado (2/12/1978) Psi-crono: 90

Paschal Beverly Randolph (8/10/1825) Psi-crono: 52

Pierre Teilhard de Chardin (1/5/1881) Psi-crono: 154

Tristan Tzara (16/4/1896) Psi-crono: 194

William S. Burroughs (5/2/1914) Psi-crono: 176