KIN 236 – Guerrero Lunar Amarillo

Bo Diddley (30/12/1928) Psi-crono: 118

Edison Carneiro (12/8/1912) Psi-crono: 13

Emilia Hazelip (18/7/1937) Psi-crono: 259

Francisco Masriera (21/10/1842) Psi-crono: 51

Harrison Ford (13/7/1942) Psi-crono: 254

Ike Turner (5/11/1931) Psi-crono: 71

Irene Montero (13/2/1988) Psi-crono: 139

Jean-Paul Belmondo (9/4/1933) Psi-crono: 114

Kanye West (8/6/1977) Psi-crono: 229

Milton H. Erickson (5/12/1901) Psi-crono: 94

Nick Nolte (8/2/1941) Psi-crono: 88

Norman Rockwell (3/2/1894) Psi-crono: 165

Olga Worrall (30/11/1906) Psi-crono: 87

Pete Townshend (19/5/1945) Psi-crono: 220

Toni Morrison (18/2/1931) Psi-crono: 144

Walt Disney (5/12/1901) Psi-crono: 94

Werner Heisenberg (5/12/1901) Psi-crono: 94