KIN 215 – Águila Resonante Azul

Bobby Fischer (9/3/1943) Psi-crono: 106

Chris Squire (4/3/1948) Psi-crono: 173

Drunvalo Melchizedek (18/1/1941) Psi-crono: 125

Edouard Manet (23/1/1832) Psi-crono: 130

Ejo Takata (24/3/1928) Psi-crono: 180

James Gleick (1/8/1954) Psi-crono: 2

Julia Cameron (4/3/1948) Psi-crono: 173

Ken Stringfellow (30/10/1968) Psi-crono: 63

Mark Hamill (25/9/1951) Psi-crono: 58

Mel Gibson (3/1/1956) Psi-crono: 122

Michael Jordan (17/2/1963) Psi-crono: 143

Rael (30/9/1946) Psi-crono: 41

Rick Schroder (13/4/1970) Psi-crono: 190

Robert Charles Zaehner (8/4/1913) Psi-crono: 114

Rosario Flores (4/11/1963) Psi-crono: 70

Yogi Bhajan (26/8/1929) Psi-crono: 39