KIN 167 – Mano Espectral Azul

Bert Hellinger (16/12/1925) Psi-crono: 72

Jacob Burckhardt (25/5/1818) Psi-crono: 148

Jean Houston (10/5/1937) Psi-crono: 208

Jeff Beck (24/6/1944) Psi-crono: 152

John Blacking (22/10/1928) Psi-crono: 51

John McVie (26/11/1945) Psi-crono: 82

Mata Amritanandamayi – Ammachi (27/9/1953) Psi-crono: 37

Miguel Najdorf (15/4/1910) Psi-crono: 193

Pat Benatar (10/1/1953) Psi-crono: 85

René Magritte (21/11/1898) Psi-crono: 76

Richard Pryor (1/12/1940) Psi-crono: 89

Robert Crosbie (10/1/1849) Psi-crono: 85

Roy Lichtenstein (27/10/1923) Psi-crono: 60

Serge Toussaint (3/8/1956) Psi-crono: 4