KIN 155 – Águila Cristal Azul

Boz Burrell (1/8/1946) Psi-crono: 2

Chris Rock (7/2/1965) Psi-crono: 88

Daevid Allen (13/1/1938) Psi-crono: 96

Diego Maradona (30/10/1960) Psi-crono: 63

Friedrich August von Kaulbach (2/6/1850) Psi-crono: 112

Heinrich Lenz (12/2/1804) Psi-crono: 85

Howard Hughes (24/12/1905) Psi-crono: 102

James Woods (18/4/1947) Psi-crono: 196

John Milton (9/12/1608) Psi-crono: 184

John Ruskan (29/12/1952) Psi-crono: 117

José de Ribera (17/2/1591) Psi-crono: 143

José Raúl Capablanca (19/11/1888) Psi-crono: 77

Richard Francis Burton (19/3/1821) Psi-crono: 174

Sadam Huseín (28/4/1937) Psi-crono: 147